จิ้งหรีด ปราชญ์ชาวบ้าน สัมมาชีพชุมชนบ้านแม่อ้อ ส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดให้ชุมชน

สัมมาชีพชุมชนบ้านแม่อ้อ
ลุงบิว (ปราชญ์ขาวบ้าน)เป็นวิทยากร ในการอบรมกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย
หัวข้อ  การเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นอาชีพ  เพื่อตอบสนองนโยบายของพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน  ให้พึ่งพาตนเองได้  ไม่เบียดเบียน  ตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้  รุ่นแรก ที่ทำการอบรมกับ (บ้านฟาร์มลุงบิว  ..การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด)  ก็สามารถทำได้ทุกครัวเรือน มีคุณภาพชีวิตที่ดี    โดยจำแนกเป็นหัวข้อ
1. สามารถนำจิ้งหรีดเป็นอาหารในครัวเรือน
2.แลกเปลี่ยนอาหารกับชุมชนอื่นๆ
3.จำหน่ายจิ้งหรีดเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
4.สร้างความสามัคคีในครัวเรือน
5.มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว


บ้านฟาร์มลุงบิว
มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.