ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดลุงบิว จัดประชุมสมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านแม่อ้อ หมู่ 8 จัดประชุมโครงการการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน  โดยมีครัวเรือนเป้าหมาย 21 ครัวเรือน  โดยจัดให้มีการประชุมหารือก่อนที่จะมีการประชุม อบรม  ฝึกปฏิบัติอีกครั้ง  ในวันต่อไป  หลังจากมีความรู้พื้นฐานในการเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วจะมีการจัดมอบอุปกรณ์ ให้กับครัวเรือนเป้าหมายต่อไปไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.